# چه_وسایلی_را_نمی‌توان_به_ups_وصل_نمود؟زمان_برق_دهی