# مژده_به_بیماران_قطع_نخاعی:_پاهای_الکترونیک_آمد_!!!