# قدر_دادن_موقعیت_فعلی_خود_باشید_و_از_هر_روز_خود_لذت