# افکار_مدرن_با_سلیقه_سنتی_و_عشیره‌ای_دارند_و_همان