# اتوبوسی_با_رئیس_قبیله_خود_به_یک_نهاد_تخصصی_می‌روند